Vervuiling

De bodem vervult vele functies die belangrijk zijn voor de mens, de fauna en de flora. Hij vormt de basis voor tal van menselijke en economische activiteiten. Eeuwen van industriële en menselijke interventies (industriële exploitatie, wegenbouw, landbouw, ophogingen enz.) hebben echter sporen nagelaten. Er wordt steeds vaker vervuiling vastgesteld, zelfs buiten de gebieden waar ooit zware activiteiten hebben plaatsgevonden. Om die reden zijn er beheersverplichtingen, beperkingen en zelfs gebruiksverboden ingevoerd die vaak gepaard gaan met grote kosten en vertragingen bij de uitvoering van onder andere vastgoedprojecten en inrichtingen.

In België is het beheer van bodemverontreiniging een gewestelijke bevoegdheid. De materie staat neergeschreven in complexe teksten die specifiek technisch onderzoek vereisen met de hulp van gespecialiseerde onderzoeksbureaus.

HSP heeft de expertise en ervaring om u te helpen bij het beheer van deze problematiek, of u nu eigenaar bent van een verontreinigd stuk grond, verkoper/koper van verontreinigde grond of de kwaliteit van het betrokken stuk grond wenst te testen, of u nu uitbater bent van een inrichting met of zonder risico voor de bodem of een publieke actor, vastgoedprofessional, ondernemer verantwoordelijk voor werken waarbij grond-/bodembeheer vereist is of een gespecialiseerd onderzoeksbureau.