Honoraria

Honoraria

Onze honoraria worden zoals gebruikelijk berekend op basis van een uurtarief, dat varieert tussen € 110 en € 385 excl. btw, afhankelijk van de ervaring en de expertise van de behandelende advocaat:

  • Advocaat-vennoot: € 242 tot € 385
  • Senior advocaat: € 187 tot € 209
  • Junior advocaat: € 154
  • Beginnend advocaat: € 110
  • Juridisch medewerker: € 75

Het is wettelijk verplicht deze honoraria te verhogen met 21 % btw (belasting over de toegevoegde waarde).

Indien de cliënt dat wenst, kunnen er andere vergoedingsmodaliteiten worden overwogen:

Een uniform uurtarief: er wordt steeds hetzelfde bedrag betaald, onafhankelijk van de behandelende advocaat.

Abonnement: voor cliënten die ons regelmatig een groot aantal dossiers toevertrouwen, voorzien we een maandelijks forfaitair voorkeurtarief voor de behandeling van alle dossiers.

De ‘succes fee’: er wordt, afhankelijk van de kwestie, een premie vastgelegd die het kantoor pas zal ontvangen indien een procedure of een belangrijke onderhandeling wordt gewonnen. Aangezien artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek de toekenning van honoraria enkel op basis van het positieve resultaat van een dossier verbiedt, moeten wij in een dergelijke situatie steeds een minimum aan diensten factureren.

Wat u als cliënt terugvindt op uw factuur:

Wij maken een onderscheid tussen de honoraria, die de geleverde prestaties vergoeden, en de onkosten, een forfait dat 8 % van de honoraria excl. btw bedraagt. De onkosten omvatten de kosten voor de administratie en het beheer van het dossier (typewerk, fotokopieën, fax, e-mail …) en de verplaatsingskosten. De gerechtelijke voorschotten worden indien mogelijk door de dienstverlener direct gefactureerd aan de cliënt.

Onze facturen worden maandelijks verzonden en dienen betaald te worden binnen dertig dagen na verzending.

Algemene voorwaarden van de CVBA HSP

 1. HSP

HSP CVBA (“HSP”) is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd te 1300 Waver, Chemin du Stocquoy 1. De advocaten die actief zijn in het kantoor HSP zijn ingeschreven bij de Franstalige Orde van Advocaten bij de balie van Brussel of bij de balie van Waals-Brabant, en sommigen onder hen bij de balie van Nice of Parijs.

 2. Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“de Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle door of namens HSP geleverde of te leveren prestaties en op alle rechtsverhoudingen die in deze context ontstaan tussen HSP en derden. Het toevertrouwen van een dossier aan HSP impliceert de instemming met de Voorwaarden voor dit dossier en voor latere dossiers, onder voorbehoud van de aanpassingen die op regelmatige tijdstippen kunnen worden doorgevoerd en waarover de cliënt naar behoren zal worden geïnformeerd; indien de Voorwaarden slechts werden meegedeeld aan de cliënt nadat hij het dossier aan HSP heeft toevertrouwd, wordt de aanvaarding geacht voort te vloeien uit de ontstentenis van de intrekking van het dossier na deze mededeling. De Voorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van alle andere bijzondere voorwaarden die in onderling overleg en schriftelijk zouden worden overeengekomen tussen HSP en de cliënt.

 3. Wettelijke en deontologische verplichtingen

De wet en de deontologische reglementen leggen HSP op (i) over te gaan tot de identificatie en de controle van de identiteit van zijn cliënten en van de effectieve begunstigden (d.w.z. de natuurlijke personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan 25% van de cliënt in bezit hebben of hem op een andere manier controleren of voor rekening van wie de geplande verrichting moet plaatsvinden), (ii) een permanente waakzaamheid uit te oefenen ten aanzien van indicaties van witwassen van geld of van financiering van terrorisme en (iii) in geval van vermoeden van witwassen of van financiering van terrorisme, hiervan aangifte te doen aan de stafhouder van de Orde van Advocaten, die de feiten dan kan melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Om HSP in staat te stellen zijn identificatie- en controleverplichtingen na te komen, vraagt het bedrijf aan zijn cliënten om de correct ingevulde en ondertekende “cliëntenidentificatiefiche” te bezorgen aan het kantoor.

De cliënt stemt ermee in volledig mee te werken aan de naleving van de hierboven bedoelde verplichtingen, alsook aan elke nieuwe verplichting die aan HSP zou worden opgelegd en die betrekking zou hebben op de cliënt of op de relaties tussen HSP en zijn cliënt.

Indien dit niet het geval is, kan HSP de opdracht weigeren of beëindigen zonder dat de cliënt uit dien hoofde aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 10 van de Voorwaarden is van toepassing op de door de cliënten meegedeelde gegevens. Deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim van HSP, zonder afbreuk te doen aan de verplichting voor HSP om, in geval van vermoeden van witwassen van geld of van financiering van terrorisme, aangifte te doen aan de stafhouder.

4. Beroep op derden

Indien het in het kader van het dossier nodig is om een beroep te doen op de bekwaamheid van derden (hetzij een andere advocaat om bijvoorbeeld advies te verkrijgen in een aangelegenheid die niet tot de door HSP behandelde domeinen behoort, hetzij een andere gespecialiseerde tussenkomende partij in functie van de aard van het dossier) voor de uitvoering van een aan HSP toevertrouwde opdracht, zal HSP in gepaste mate voorafgaandelijk overleg plegen met de cliënt en de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen bij de selectie van deze derden. HSP is niet aansprakelijk voor de fouten en tekortkomingen die deze derden begaan in de uitoefening van hun prestaties.

 5. Beroepsgeheim en vertrouwelijkheid

Het beroepsgeheim is van toepassing op elke advocaat die tussenkomt in de dossiers die door een cliënt worden toevertrouwd aan HSP. Hetzelfde geldt overigens voor de personeelsleden die eveneens gebonden zijn door het beroepsgeheim van de advocaat.

Adviezen van HSP vallen onder het beroepsgeheim en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door hun bestemmeling(en). Het resultaat van de prestaties van HSP voor de cliënt, in welke vorm of met welke middelen ook, wordt uitsluitend verstrekt ten bate en ter informatie van de cliënt. Deze documenten mogen bijgevolg niet worden gekopieerd, geciteerd of openbaar gemaakt, hetzij geheel of gedeeltelijk, (onder voorbehoud van bekendmakingen voor intern gebruik door de cliënt) zonder de voorafgaande toestemming van HSP, tenzij de mededeling verplicht is bij wet of wordt opgelegd door een bevoegde overheid (in dat geval moet de cliënt HSP daarvan vooraf op de hoogte brengen, behalve indien de wet dit verbiedt).

 6. Belangenconflict

De beroepsregels laten HSP toe om, met strikte inachtneming van het beroepsgeheim, zaken te aanvaarden voor andere cliënten waarvan de activiteiten concurrentie kunnen vormen voor deze van de cliënt. HSP kan er ook mee instemmen andere cliënten te vertegenwoordigen waarvan de belangen tegengesteld zijn aan die van een cliënt, in aangelegenheden waarvoor deze laatste HSP niet regelmatig raadpleegt.

 7. Aansprakelijkheid en verzekering

De aansprakelijkheid van HSP voor elke prestatie uitgevoerd door of in naam van HSP of anderszins verbonden aan een opdracht die aan HSP wordt toevertrouwd, is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk gedekt is onder de voorwaarden van de door HSP onderschreven beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat die werkt bij CVBA HSP is gedekt door de collectieve verzekeringspolis die door de Orde van Franstalige Balies werd afgesloten bij de verzekeraar ETHIAS (Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik) en dit ten belope van € 1.250.000.

 8. Erelonen en kosten

De honoraria vormen de vergoeding voor de diensten die HSP verleent aan zijn cliënten in het kader van de dossiers die worden toevertrouwd aan het kantoor. De kosten en erelonen van HSP worden duidelijk vermeld in een brochure die wordt overhandigd aan de cliënt en op de website www.hsp.be.

De erelonen worden enerzijds bepaald op basis van de tijd die aan het dossier wordt besteed en anderzijds op basis van de hierna vermelde tarieven van de tussenkomende partij(en). Het uurtarief van de advocaten wordt bepaald op basis van hun specifieke ervaring; dit tarief kan overigens evolueren afhankelijk van de complexiteit van het dossier en/of de inzet ervan. Bovendien kan het tarief regelmatig (minstens jaarlijks) worden herzien, waarbij de cliënt op de hoogte wordt gebracht van een eventuele herziening.

Men onderscheidt:

– het eigenlijke ereloon, dat de door de advocaten en de juridische medewerkers verrichte prestaties vergoedt;

– de forfaitaire bijdrage in de kosten van het kantoor (met name de administratie, dactylografie, telefoon, fax, ICT, poststukken, verplaatsingskosten, …), bepaald op 8% van het ereloon (kostenpercentage) excl. btw, dat boven op het ereloon komt;

– de andere kosten die niet zijn inbegrepen in de forfaitaire bijdrage en die onder meer, zonder dat deze opsomming volledig is, betrekking hebben op de gerechtelijke en procedurekosten, de specifieke kosten (onder andere kosten voor vertaling, expertise, raadpleging van professionals buiten onze vereniging, creatie van datarooms, fiscale zegels, aangetekende zendingen of zendingen per drager enz.) of de voorschotten (griffierechten of andere kosten voorgeschoten door HSP in naam en voor rekening van de cliënt). De kosten worden berekend op basis van een forfait dat 8% van de erelonen excl. btw bedraagt. De gerechtelijke voorschotten worden indien mogelijk rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd door de dienstverlener (deurwaarders, griffies, landmeter, …).

Het is wettelijk verplicht deze honoraria te verhogen met 21% btw (belasting over de toegevoegde waarde).

Onze honoraria variëren van € 100 tot € 350 excl. btw, afhankelijk van de ervaring en de expertise van de advocaten die lid zijn van HSP:

Juridisch medewerker:               € 75 excl. btw

Beginnend advocaat:                € 110 excl. btw

Junior advocaat:                       € 154 excl. btw

Senior advocaat:                      € 187 excl. btw

Senior plus advocaat:               € 209 excl. btw

Advocaat-vennoot:                   € 242 tot € 385 excl. btw

Onze gespecialiseerde advocaten behandelen de meeste dossiers in team, volgens de HSP-methode en -waarden.

Maandelijks wordt een staat van erelonen en kosten opgesteld die duidelijk het aantal uren vermeldt die werden besteed aan het dossier, alsook de aard van elk van de verrichte prestaties, de uitvoerder ervan en de eventueel gemaakte kosten.

Bij de start van het dossier kunnen aan de cliënt een of meerdere voorlopige ramingen worden gevraagd. Vervolgens wordt een kosten- en ereloonstaat opgesteld waarbij de ontvangen provisie wordt afgerekend.

Afhankelijk van het resultaat kan een success fee worden voorgesteld aan de cliënt.

Het is mogelijk dat de cliënt kan genieten van een gedeeltelijke of volledige tussenkomst van een derde betaler (bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij) bij de betaling van het ereloon van HSP. Indien dit het geval is, moet de cliënt deze derde zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het geschil en van de tussenkomst van HSP en moet hij HSP informeren over de interventievoorwaarden van deze derde. De kosten en erelonen worden aangerekend aan de cliënt die zelf instaat voor de eventuele recuperatie ervan bij de derde betaler. Desgevallend kan HSP deze derde vragen om zijn tussenkomst te bevestigen en hem de facturen bezorgen die werden opgesteld op naam van de cliënt met het oog op de betaling ervan door de derde.

De kosten- en ereloonstaten worden gewoonlijk maandelijks verstuurd.

 9. Betalingstermijnen

De facturen moeten worden betaald binnen dertig dagen na verzending. Bij niet-betaling wordt een verwijlintrest aangerekend:

–      indien de cliënt een beroepsbeoefenaar of een overheidsdienst is indien de bepalingen inzake overheidsopdrachten op het vlak van de algemene uitvoeringsregels niet van toepassing zijn: overeenkomstig artikel 5, lid 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties;

–      indien de cliënt een overheidsdienst is: overeenkomstig artikel 69 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

–      indien de cliënt een particulier is: overeenkomstig artikel 2 van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interest.

Elke betwisting van een staat van erelonen en kosten moet worden geformuleerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de datum van de staat. Bij gebreke aan betwisting wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de bestemmeling.

HSP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor elke tussenkomst in eender welk dossier op te schorten indien een cliënt te laat betaalt.

 10. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In het kader van de opdracht(en) die hem door de cliënt wordt (worden) toevertrouwd, waakt HSP over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn cliënten of van derden en over de vertrouwelijkheid van de gegevens die hem worden meegedeeld of waartoe hij toegang heeft. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”).

De gegevens worden niet overgemaakt aan derden, behalve met het oog op de uitvoering van de aan HSP toevertrouwde opdracht of de naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting. Door het verstrekken van de gegevens geeft de cliënt HSP toestemming om bovenvermelde verwerkingen uit te voeren.

 11. Nietigheid

Elk beding of elke voorwaarde van de Voorwaarden vormt een afzonderlijke en onafhankelijke bepaling. Indien een bepaling als nietig of niet voor uitvoering vatbaar wordt beschouwd, blijven alle andere bepalingen van toepassing.

 12. Toepasselijk recht en rechtbanken

Het Belgische recht is steeds van toepassing op de relaties met de cliënt, onverminderd de deontologische regels die de advocaten van HSP moeten naleven.